בקניה מעל 350 ש”ח כל סוגי השילוח בחינם. 

בקניה מעל 350 ש”ח המשלוח לנקודת חלוקה חינם

בקניה מעל 350 ש”ח המשלוח לנקודת חלוקה חינם

תקנון האתר, מדיניות ותנאי השימוש בו

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שבצידן:

“המוצר” – שמנים אתריים, מבערים לשמנים, תכשיטי ארומתרפיה, שוברי מתנה.

“מלאי הספק”–  מוצרים שהספק מחזיק ברשותו  בפועל לשם מכירה ללקוחותיו במועד בו מבוצעת הזמנה.

“הספק” –   KA AROMATHERPHY RITUALS. ת.ד 59114, ת”א

“אתר” או “אתר הספק” – תוכנת מחשב שפיתח הספק ו/או שפותחה עבורו ליישום באמצעות מכשיר סלולרי ו/או טאבלט ו/או מחשב באמצעותה ניתן לבצע הזמנה של המוצר ממלאי הספק בטריטוריה של ישראל בלבד לשם משלוח ישירות למען שלקוח מציין בהזמנה.   www.ka-aromatherapy.com

“לקוח/ה” או “משתמש/ת” –   אדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

“מחשבי הספק” –  המחשבים אשר יופעלו על ידי הספק ו/או עבור הספק עליהם מותקנת התוכנה שמאפשרת את השימוש באתר

 1. הוראות כלליות:
  • השימוש באתר הספק והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ושימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד.
  • לקוחה המבצעת רכישה של מוצר באמצעות שימוש באתר מאשרת בכך שהרכישה כפופה לתנאים הנקובים בתקנון זה. לפיכך, לקוחה שאינה מסכימה לתנאי מתנאי התקנון, מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.
  • המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים ע”י הספק בלבד ובטריטוריה של מדינת ישראל בלבד.
  • אחריות הספק לטיב המוצר והשירות הינה בהתאם לאמור בתקנון זה, והיא חלה ממועד ביצוע ההזמנה ועד מסירת ההזמנה ללקוחה.
  • מובהר בזאת כי מסירת מוצר שהוזמן לכתובת שמסרה הלקוחה, גם אם לא נמסר המוצר לידי הלקוחה אלא למי שנמצא בכתובת שמסרה הלקוחה, תחשב כמסירה לכל דבר וענין.
 1. זכאות להשתמש באתר תהא:
  • לכל מי שמלאו לו 18 שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  • לכל מי שברשותו חשבון דואר אלקטרוני (Email) תקין ופעיל שפרטיו האישיים מולאו נאמנה בביצוע הליך הקנייה באתר, ובכלל זה: כתובת, תעודת זהות, טלפון.
  • לכל מי שהינו בעל כתובת בישראל.
  • לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  • הספק שומר לעצמו את הזכות בכל מקרה של ספק לגבי קיום התנאים הנ”ל, גם לאחר שהושלם הליך ההזמנה, לעכב ו/או לבטל את הרכישה ולא יראו בכך הפרת התחייבותו כלפי הלקוחה. יחד עם זאת הספק אינו נושא בכל אחריות להזמנה שבוצעה וסופקה, כאשר נעשה שימוש באמצעי תשלום שלא על ידי בעל אמצעי התשלום.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה רשאי הספק למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

 1. הליך הרכישה באתר:
  • לרכישת מוצר באמצעות האתר יש לבחור את המוצר ולמלא את כל הפרטים הנדרשים, לרבות, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים.
  • התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או בכרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד, ישראכרט ואמריקן אקספרס וכל אמצעי תשלום כפי שהספק יחליט עליו. לספק הרשות לשנות את מגוון אמצעי התשלום, ללא כל הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר ייחשב לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי חברת כרטיס האשראי שפרטיו הוזנו כדי לבצע תשלום, ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והספק יחל בתהליך של משלוח המוצר ללקוחה. הספק אינו נושא בכל אחריות לכך שמכל סיבה שהיא לא תאושר ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי.
  • למען הסר ספק, רק התיעוד במחשבי הספק אליהם מוזן המידע של הלקוחה העושה שימוש באתר יהווה ראיה חלוטה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע”י הלקוחה.
  • אישור סופי כי ההזמנה נקלטה יישלח ללקוחה רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה וקבלת אישור מחברת האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי.
  • הספק אינו נושא באחריות לכל כשל בביצוע ההזמנה שתולדתו הפסקות חשמל תקלות בקווי בזק או ברשת סלולרית ו/או כל תקלה שאינה בשליטתו המלאה של הספק.
  • מנין הימים למשלוח הזמנה יחל מיום העסקים הראשון שלאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
  • הספק מבקש להדגיש כי מסירת ומילוי פרטים כוזבים בכל תהליך ביצוע ההזמנה עלול להוות עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי, הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע”י הספק. במקרה כזה, הלקוחה תקבל הודעה מתאימה. ככל שהלקוחה תהיה מעוניינת להשלים את ההזמנה, על הלקוחה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של הספק בתוך 3 ימים, וככל ויוסדר המחדל של אי אישור אמצעי התשלום, הספק יאשר את ההזמנה בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת כרטיסי אשראי.
 1. פרטי משתמש:
  • לצורך ביצוע פעולות באתר, לרבות הזמנת משלוחים (מוגדר להלן), יהא על הלקוחה לספק את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, כתובת למשלוח, ודואר אלקטרוני (ככל שתבחר להזין) (להלן: “פרטי הלקוחה”) זאת לצורך יצירת קשר עמך, אימות ההזמנה (מוגדרת להלן) וביצוע המשלוח.
  • פרטי האשראי אותם תספק הלקוחה לצורך ביצוע ההזמנה אינם נשמרים ע”י הספק, והינם מועברים ישירות לחברת סליקה חיצונית לצורך ביצוע תשלום התמורה (מוגדרת להלן) לספק.
  • מובהר, כי הלקוחה מוסרת לספק את פרטי המשתמש שלה מרצונה ובהסכמתה המלאה, לפני כל ביצוע הזמנה (כמפורט מטה), וידוע לה כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • הספק יעשה ככל שביכולתו על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים באתר לצורך ביצוע הזמנות באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שנימסר לספק, מסכימה הלקוחה בזאת כי לא תהיה לה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הספק והנהלת האתר.
  • מובהר, כי הספק לא יעשה בפרטי המשתמשת שימוש כלשהו בניגוד למטרה לשמה נמסרו פרטי המשתמש, וכי שימוש כאמור יהא בהתאם למדיניות הפרטיות של הספק, הניתנת לעיון (לינק: “מדיניות הפרטיות“). מובהר כי שימוש בשירותים מחייב את הסכמת המשתמשת למדיניות הפרטיות.
 1. תמורה ומדיניות מחירים:
  • המחיר אותו תחויב הלקוחה לשלם לספק בגין ההזמנה אותה הזמינה (להלן: “התמורה”) הנו מחיר המשלוח הסופי המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה, הכולל את כל המוצרים בהזמנה (הכוללים מס ערך מוסף (מע”מ)) ודמי משלוח.
  • דמי משלוח – כאמור לעיל, כל הזמנה תחויב בדמי משלוח, אך במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יעלה על מחיר מינימום כפי שייקבע ע”י הספק, ככל שייקבע על ידי הספק בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לא תחויב המשתמשת בדמי משלוח, אך מובהר, כי במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יהא נמוך ממחיר המינימום כאמור לעיל, אזי יתווספו דמי המשלוח למחיר הכולל של המוצרים בהזמנה, וייחשבו כחלק מהתמורה הנדרשת לתשלום.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים והמבצעים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש. למען הסר ספק, שינוי מחיר או שינוי מבצע כאמור לא ישפיע על הזמנות שהתקבלו על ידי הספק לפני השינוי גם אם טרם נשלחו ללקוחה. כמו כן, הספק שומר לעצמו את הזכות לקבוע מבצעים ביחס למשתמשים מסוימים, לרבות במסגרת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  • מובהר, כי תשלום התמורה לספק ע”י המשתמשת תתבצע באתר בלבד באמצעות פייפאל (PayPal) ו/או באמצעות חברת סליקה חיצונית ו/או בדרך אחרת, הכל כפי שיחליט הספק, בהתאם להוראותיו, כפי שיימסרו ו/או יצוינו באתר, מעת לעת.
  • המשתמשת מתחייבת להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
 1. אספקת המוצרים:
  • במידה והלקוחה בחרה באפשרות שילוח ע”י שליח המוצרים יסופקו ללקוחה רק לאחר ביצוע התשלום במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוחה סיפקה בעת ביצוע ההזמנה כפי שנקלט במחשבי הספק וזאת בתוך 5 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת באתר. הספק רשאי לשנות, לפי שקול דעתו, מידי פעם בפעם את מועדי ההספקה, והמועד שיחייב יהא המועד בו בוצעה הזמנה, נקלטה ואושרה על ידי הספק כאמור בתקנון זה. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ולא כולל ימי סגר).
  • משלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע עד 57 ימי עסקים .אזורים חריגים אזורים המופיעים בטבלת יעדים חריגים שבאתר סוסנה בקישור הבא : https://www.sosnaonline.com/sosna-online/ ולרבות  יישובי רמת הגולן ,גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי , יישובי בקעת הירדן , ישובים מעבר לקו הירוק ) שטחים ( יישובי עוטף עזה אילת, ים המלח ויישובי הערבה
  • במידה ובחרה הלקוחה באפשרות של שילוח למרכזי שירות – לאחר הגעתה של החבילה למרכז השירות תשלח מסרון לנמען כדי שיגיע לאסוף את החבילה ובו מידע הנדרש לצורך איסוף החבילה. במידה והנמען לא יגיע בתוך 7 ימי עסקים לאיסוף החבילה ממרכז השירות, היא תוחזר למחסן הלוגיסטי של סוסנה ומשם בחזרה לספק.
  • בתקופות שקודמות לחגים ובמהלך החגים, ייתכנו עיכובים בזמני ההפצה, כמו כן במהלך חודש נובמבר ותחילת דצמבר (חודש חגי האינטרנט). אין כניסה לישובים / כפרים ערביים בסיכון וישובים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון בטחוני .רשימה
  • הספק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי- אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
  • במקרה בו מוצר לא סופק במועד, על הלקוחה להודיע מיידית לספק על כך. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה בתוספת של 7 ימי עסקים, הספק יחזיר ללקוחה את הכסף אותו שילמה הלקוחה עבור אותו מוצר בכפוף לווידוא נכונות פניית הלקוחה.
  • מבלי לגרוע האמור לעיל, בזמן אספקת המוצר, רשאי הספק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותה של המזמינה/ בעלת כרטיס האשראי ו/או לדרוש הצגת תעודת הזהות של בעלת כרטיס האשראי/ המזמינה ו/או חתימתה על גבי ייפוי כוח כתנאי למסירת המוצר.
 1. שירות לקוחות:
  • שאלות שלקוחה תבקש לשאול הנוגעות לתפעול האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בו, ניתן יהא להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני (hello@kaaromatherapy.com) הספק יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 72 שעות.
 1. סודיות מידע:
  • הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע שמסרה הלקוחה ולא לעשות כל שימוש במידע ולא להעביר לגורם אחר ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש ע”פ דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הספק יאפשר גישה למידע רק למי מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות או לצרכי קבלת תמיכה טכנית.
  • הספק נוקט באמצעי זהירות ואבטחה מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות ואבטחת המידע. על אף האמור, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעמה ככל שמידע יאבד או יעשה בו שימוש.
 1. הוראות לגבי שימוש בכרטיס אשראי:
  • הלקוחה מצהירה כי היא מודעת להוראות, חוק שירותי תשלום, תשע”ט-2019 ולהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, במיוחד להוראות שעוסקות ב – “רכישה מרחוק” או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט”.
  • לקוחה שתבצע “הכחשת עסקה” בפנייה לחברת כרטיסי אשראי ותזוכה על ידה, ככל שהספק יוכיח כי העסקה בוצעה וכי הלקוחה קיבלה את המוצר לכתובת שמסרה, הספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לתבוע מלקוחה כזו פיצויים בסך של 2,000 ₪ בגין האמור לעיל ללא צורך בהוכחת נזק.
 • ביטול העסקה ע”י הלקוחה:
  • הלקוחה רשאית לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981.
  • מרגע ביצוע ההזמנה באתר, המשתמשת רשאית לבטל את ההזמנה של מוצר מסוים עד 14 ימים מיום קבלת המוצר (להלן: “מועד סופי לביטול”), באמצעות יצירת קשר עם הספק לפי פרטי יצירת הקשר באתר (להלן: “הודעת הביטול”), וכי לאחר המועד הסופי לביטול לא תהא הלקוחה רשאית לבטל את ההזמנה ובהתאם לכך לא תהא זכאית לקבלת התמורה ששילמה לספק בחזרה.
  • סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים.
  • עוד מובהר, כי למעט במקרים של פגם במוצר, אי התאמת המשלוח להזמנה, או אי אספקה במועד לאיסוף (כאשר הפגמים האמורים נוצרו כתוצאה מרשלנות של הספק), במקרים אלו התמורה תושב למשתמשת, לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, ובכפוף להשבת המשלוח בהתאם להוראות שיימסרו למשתמש ע”י הספק. כמו כן, ביטול הרכישה ייעשה בכפוף להחזרת המוצרים לספק באריזתם המקורית. ככל שההזמנה תבוטל שלא עקב הסיבות המפורטות בתחילת סעיף זה, תוחזר התמורה למשתמשת, אך הספק יגבה מהמשתמשת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המשלוח או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם ואת עלות השילוח בחזרה של המוצר.
  • אם לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר כי מוצר מסוים שהוזמן אזל, רשאי הספק לבטל את ההזמנה ולהשיב ללקוחה את מלוא התמורה ששילמה, לחילופין רשאי הספק להציע לה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תבחר הלקוחה שלא לרכוש את המוצר החלופי, תבוטל ההזמנה ומלוא כספה יושב לה. השבת הסכום ששולם כאמור הינה הסעד היחיד אשר תהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.
  • הזיכוי יעשה או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח או באמצעות העברת הסכום ללקוח בדרך אחרת עליה יחליט הספק רק לאחר שהלקוח ישיב את המוצר לספק כאמור להלן ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ותקנות הגנת הצרכן. זיכוי יבוצע לא לפני שיחלפו 4 ימי עסקים מהמועד בו השיבה הלקוחה את המוצר כאמור להלן.
  • ללקוחה לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי הספק שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר, בפועל בניכוי מחיר השליחות להחזרת המוצר.
  • אם סופק המוצר ללקוחה, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח, ועל חשבונה לכתובת: RITUALS KA AROMATHERPHY, ת.ד 59114 ת”א. היה והמוצר יישלח לספק באמצעות שליח, אזי כל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוחה בלבד.
 • ביטול העסקה ע”י הספק:
  • הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
  • במקרה בו תימצא טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר ו/או כל פרט בפרסומו.
  • במקרה בו המזמינה אינה מבצעת הזמנה בתנאים המופיעים באתר.
  • במקרה בו הספק יחשוד כי לקוחה מנצלת לרעה את היות ההזמנה מבוצעת מרחוק ו/או באמצעות האתר ו/או מנצלת לרעה את מדיניות ביטל העסקה של הספק.
  • הודעה על ביטול הזמנה תשלח ללקוחה בכתב ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינה בעת ביצוע ההזמנה.
 • קניין רוחני:
  • כל הקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים בו, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה הבלעדי של הספק, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור הספק מראש ובכתב, הם אינם מועברים למשתמש על פי תנאי שימוש אלו, והם שייכים לספק, באופן בלעדי.
  • מובהר, כי שם הספק, הלוגו שלו וכל סימני המסחר באתר הינם קניינו הבלעדי של הספק, ואין לעשות בהם כל שימוש.
  • אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע שבו, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי הספק.
  • מובהר, כי אין לעשות באתר ו/או בתכולתו שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.
 • תוכן האתר והגבלת אחריות:
  • האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמות שהוא (“As Is”), ומובהר, כי השימוש באתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסוג התוכן הנתון לשינוי בכל עת ע”י הספק, לפי שיקול דעתו הבלעדית של הספק.
  • הספק שואף לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו, ללא הפרעות כלשהן, אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג’ או אחרים, או הפרעות בזמינות האתר, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין לך בכל עת, על כן, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן האתר ולהשתמש בו.
  • קישורים חיצוניים לאתר (ככל שישנם), אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
  • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של הספק ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי השימוש.
  • תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, רפואיות אישיות ו/או אחרות מצד המשתמשת. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמשת בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובאחריותה של המשתמשת בלבד.
  • מוצרים, תיאורים, צילומים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פני אלינו כדי שנפעל לתקנו ככל שיידרש, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  • בשום מקרה לא תחול על הספק ו/או על מי מטעמו, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצון המשתמשת בו.
  • הספק לא ישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוחה במישרין או בעקיפין, עקב אי אספקת המשלוח לכתובת הנכונה כל עוד המשלוח הגיע לכתובת שצוינה בהזמנה, או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של הספק. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות הספק תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר המקולקל/פגום בלבד.
 • הפרת תנאי שימוש והפסקת פעילות האתר
  • הפרה של איזה מבין התנאים של תנאי השימוש, תביא לכך שהרשאת הלקוחה להשתמש באתר תבוטל באופן אוטומטי. הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל את הגישה של כל לקוחה לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק רשאי שלא לאפשר ללקוחה להשתמש בשירותי האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם הלקוחה מסרה במתכוון פרטים שגויים;
  • אם הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בספק או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של הספק;
  • אם הלקוחה השתמשה בשירותים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם ללקוחה חוב כספי לספק ו/או למי מטעמה ולא פרעה את חובה, למרות שחלף המועד לתשלומו;
  • אם הפרה הלקוחה תנאי כלשהו מתנאי השימוש.
  • הספק שומר את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לשנות את האתר, בכל דרך שיבחר הספק, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.
 • שיפוי: 
 • המשתמש מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה,
  עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה
  שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין , ובכלל זה שכר טרחת עו” ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות,
  בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה
  שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם
  ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

 • שינוי תנאי השימוש:
 • הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת השונים של הספק.
 • המשתמשת מאשרת ומסכימה כי הספק רשאי לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, וכאשר המשתמשת ממשיכה להיכנס לאתר לאחר שהספק ביצע כל תיקון ו/או שינוי כאמור, המשתמשת מסכימה להיות מחויבת לתנאי השימוש המעודכנים.
 • המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש אלו ולהתעדכן בשינויים בהם, ובמיוחד לפני הזמנת מוצר באתר, והינה מנועה מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש.
 • על המשתמשת לשים לב לתאריך העדכון האחרון לתנאי שימוש אלו, כמופיע מטה בתנאי השימוש.
 • הבהרות משפטיות נוספות מטעם הספק:
 • טעות סופר בתיאור המוצר לא תטיל כל אחריות על הספק.
 • תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד.
 • הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא ע”פ תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הספק שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 • רישומי המחשב של הספק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • מובהר ללקוחה כי הספק הנו המשווק של המוצרים וכי היצרן אינו צד לכל עסקה עם הלקוח, בכל צורה שהיא.
 • ברירת דין וסמכות שיפוט:
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ומקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

 

FOR YOU

כיף שהצטרפת
קבלי מאיתנו באהבה
קופון 10% הנחה

קוד קופון: welcome10

בחרי את ארבעת המשפטים אליהם את מתחברת בצורה החזקה ביותר

 • אשמח לשחרר את הדאגות האינסופיות מחיי
 • אני לא מתנגדת להכניס לחיי מזל והזדמנויות חדשות
 • לנקות עין הרע זה אף פעם לא מזיק
 • ממש אשמח לכמה לילות של שינה רגועה וטובה
 • חיזוק בתחום הכלכלי לא יזיק
 • זה זמן טוב לטיהור אנרגיות שליליות בבית
 • אשמח לפתח את האינטואיציה שלי ולחזק את החלקים הרוחניים
 • פרץ של יצירתיות והשראה ממש מתאים לי עכשיו
 • לשחרר את הפחד ולחזק את הבטחון העצמי
 • לחזק את היכולת להיות אופטימית
 • להיות שמחה יותר שעות ביום
 • זה הזמן שלי להתאהב
 • ליהנות מריגוש רומנטי זוגי
 • לשחרר מהחיים דברים שלא משרתים אותי
 • לחיות חיים מלאי תשוקה
 • ליהנות ממיניות חזקה
צרו קשר
חייגו דילוג לתוכן