בקניה מעל 350 ש”ח כל סוגי השילוח בחינם. 

בקניה מעל 350 ש”ח המשלוח לנקודת חלוקה חינם

בקניה מעל 350 ש”ח המשלוח לנקודת חלוקה חינם

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו הינה להבהיר כיצד משתמש KA AROMATHERPHY, עוסק מורשה 027949635 (“הספק“)  במידע, הנמסר לו על ידי המשתמשת באתר (להלן: “המשתמש/ת” או “הלקוח/ה”), או במידע הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

האמור במדיניות זו מתייחס באופן שווה לשני המינים ושימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע הנאסף באתר

בעת רכישה באתר המשתמשת מוסרת בהסכמתה המלאה, בהתאם לתקנון, מדיניות ותנאי השימוש של האתר (להלן: “תנאי השימוש“) לספק את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, כתובת מלאה לאספקת מוצרים, כתובת דואר אלקטרוני (לפי בחירת המשתמש) (כל הפרטים יקראו להלן: “המידע“).

המידע, כמו גם מידע על רכישותיה באתר, יישמרו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981 ותקנותיו (להלן: “החוק“), וייעשה בהם שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

המשתמשת אינה חייבת על-פי חוק למסור את המידע. מסירתה תלויה בהסכמתה וברצונה החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממנה את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לה וכן לפגוע ביכולת ליצור עמה קשר, במידת הצורך.

שמירת המידע נועד כדי (א) לאפשר ללקחה לבצע הזמנות מוצרים מהספק באמצעות האתר; (ב) ליצירת הקשר עמה כאשר הספק סבור שקיים צורך בכך, לרבות אימות הזמנה; (ג) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; (ד) כדי לאפשר לספק להתאים את השירותים באתר להעדפות הלקוחה; (ה) כדי לשלוח אליה מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים ומוצרים של הספק, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים (פירוט נוסף לגבי המידע הפרסומי ניתן למצוא בהמשך מדיניות זו) ניתן לבטל את הסכמה בכל עת ולחדול מקבלתו; (ו) לשם הפעלה תקינה של האתר ופיתוח שלו.

במידה ותידרש הלקוחה למסור פרטים נוספים מעבר למידע שמסרה כאמור, יהיה זאת לצורך מימוש המטרות בגינן נאסף המידע כאמור לעיל, ובכפוף לקבלת הסכמתה לכך.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

הספק לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע שמסרה הלקוחה והפרטים שנאספו על פעילותה באתר, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ולצורך אספקת הזמנה שביצעה הלקוחה;
 • אם תפר הלקוחה את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי הספק כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הספק צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטי הלקוחה או את המידע אודותיה לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוחה לבין הספק ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שהספק סבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופה או רכושה של הלקוחה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • הספק יהיה רשאי להעביר את פרטי הלקוחה והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשתה באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לספק ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;
 • אם הספק יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את המבנה המשפטי שלו, לרבות במקרה בו יעביר את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – יהיה זכאי הספק להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות הלקוחות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפי הלקוחות את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתה המפורשת של הלקוחה.

מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, הספק יהא רשאי ועשוי למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי (מצרפי) שאינו אישי ואינו מזהה את הלקוחות אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבור הלקוחות תכנים הממוקדים לצרכיהם והעדפותיהם.

מידע פרסומי

אגב רכישה באתר, הספק יהא רשאי לשלוח ללקוחה מדי פעם, בדואר אלקטרוני, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, זאת כדי לשלוח מדי פעם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של הספק וכן מוצרים ושירותים של אחרים אשר אינם מוצרים של הספק (להלן: “מידע פרסומי“). אישור תנאי השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו, וכן הזנת הדואר האלקטרוני במהלך הזמנה לאתר, מעידה על הסכמת הלקוחה לכך. 

ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת ולחדול מקבלתו של מידע פרסומי כאמור באמצעות יצירת קשר עם הספק (פרטי הקשר מופעים בסוף מדיניות זו), פרטי יצרית הקשר כאמור יופיעו גם בכל הודעה שתשלח ללקוחה מאת הספק אשר תכיל מידע פרסומי כאמור.

מאגר האתר וזכויות המשתמש

ידוע ללקוחה והיא מסכימה שהמידע יוחזק במאגר האתר של הספק ו/או מי מטעמו או עבורו, לרבות ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע בארץ.

על-פי החוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

מובהר, כי במידה ותבקש הלקוחה למחוק את המידע האישי שלה כאמור לעיל, אזי הספק לא יוכל להעניק לה חלק משירותיו באתר, לרבות עדכונים בדיוור ישיר.

ניתן לפנות לספק בכל הקשור לעיון, תיקון ומחיקת המידע כאמור לעיל בפרטי הקשר המופיעים מטה.

כמו כן, מובהר כי במידה והמשתמש הינו תאגיד, אזי הוראות פרק זה לא יחולו לגביו.

אבטחת המידע

הספק מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכות שלו. לשם שמירת המידע, הוא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לחוק.

עם זאת, אין וודאות שפעולות האבטחה כאמור לעיל מבטיחים באופן מוחלט שהמידע לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע של הספק. לכן, הספק אינו מתחייב, ואין המשתמשת יכולה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע בהן הספק עושה שימוש יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, המשתמשת, מודעת ומסכימה למגבלות אלו.

הספק איננו אחראי לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי אינטרנט של ספקים אחרים, לתוכנם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

אנו ממליצים למשתמשת לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותה באינטרנט, למשל: החלפת הסיסמא שהונפקה לה מהספק בתדירות גבוהה, ככל שהונפקה לה, להשתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת הסיסמא, לוודא שהיא  משתמשת בדפדפן מאובטח ומעודכן לגריסה העדכנית ביותר, להשתמש בתוכנות הגנה מתאימות וכדומה.

Cookies

הספק משתמש בטכנולוגיית ‘עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיה האישיות של הלקוחה ולצרכי אבטחת מידע. 

Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוחה תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלה. ה- Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך זמן השהייה באתר, מהיכן הגיעה המשתמשת אל האתר, מדורים, מידע שהמשתמשת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם המשתמשת אינה רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלה. לשם כך היא נדרשת להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, חשוב לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמשת לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכולה המשתמשת למחוק את ה- Cookies  במחשב בכל רגע. מוצע שהמשתמשת תעשה כן, רק אם היא משוכנעת שאינה רוצה שהאתר יותאם להעדפותיה ובמקרה שהיא מעוניין שהאתר לא יזהה אותה בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות מהמשתמשת לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, לא רצוי למחוק אותן אלא אם כן משוכנעת המשתמשת שרשמה תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אתרים חיצוניים

בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שיתאפשר למשתמשת לעשות שימוש בקישור לאתרים נוספים, אם היא תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה המשתמשת כפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים / עמודים אלה. מובהר כי בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים / עמודים חיצוניים שהשימוש באתר התממשק איתם, לספק אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים / עמודים / אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים / עמודים חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים / עמודים חיצוניים והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים /עמודים חיצוניים הינה עליך. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם.

סודיות

כל המידע שיימסר על ידי הלקוחה ו/או מידע שיתקבל בעקבות שימושה באתר, יישמר בסודיות בהתאם לחוק ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות החלות על הספק.

שינויים במדיניות הפרטיות

הספק רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ללא הודעה מוקדמת. אנו ממליצים ללקוחה להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמת הלקוחה למדיניות המתוקנת. אם אינה מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליה לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

צור קשר

אם את חושבת שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פני לספק באמצעות כתובת הדוא”ל: hello@ka-aromatherapy.com

נציגי הספק עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

תאריך עדכון אחרון של מדיניות הפרטיות: 29/10/2020

FOR YOU

כיף שהצטרפת
קבלי מאיתנו באהבה
קופון 10% הנחה

קוד קופון: welcome10

בחרי את ארבעת המשפטים אליהם את מתחברת בצורה החזקה ביותר

 • אשמח לשחרר את הדאגות האינסופיות מחיי
 • אני לא מתנגדת להכניס לחיי מזל והזדמנויות חדשות
 • לנקות עין הרע זה אף פעם לא מזיק
 • ממש אשמח לכמה לילות של שינה רגועה וטובה
 • חיזוק בתחום הכלכלי לא יזיק
 • זה זמן טוב לטיהור אנרגיות שליליות בבית
 • אשמח לפתח את האינטואיציה שלי ולחזק את החלקים הרוחניים
 • פרץ של יצירתיות והשראה ממש מתאים לי עכשיו
 • לשחרר את הפחד ולחזק את הבטחון העצמי
 • לחזק את היכולת להיות אופטימית
 • להיות שמחה יותר שעות ביום
 • זה הזמן שלי להתאהב
 • ליהנות מריגוש רומנטי זוגי
 • לשחרר מהחיים דברים שלא משרתים אותי
 • לחיות חיים מלאי תשוקה
 • ליהנות ממיניות חזקה
צרו קשר
חייגו דילוג לתוכן